Hoşgeldiniz  

Fındık Üretici Belgesi İçin Önemli Duyuru

Zafer Omay | 12 Nisan 2015 | Genel

Fındık Destek Ödemeleri Başlandı

Fındık Destek Müracaatı Nasıl Yapılır? Fındık Destekleme Başvuruları için gerekli belgeler neler?Fındık Desteklemeden yararlanacak üreticiler kimler ve ödeme miktarı ne kadar? Başvurular Nereye Yapılır? tüm bu merak edilen sorulara yanıt bulmak için hazırladığımız 2016 Fındık Destek Müracaatı rehberini sizin için hazırladık..
Öncelikle Tarım Bakanlığının vermiş olduğu tüm desteklemeler için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir.  22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılı ürünü için 150 TL/da, 2013 yılı ürünü için 160 TL/da ve 2014 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.
(2) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki, birinci sınıf, ikinci sınıf ve % 6’dan daha az eğimli üçüncü sınıf tarım arazilerinde ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere, 2012-2014 yılları arasında telafi edici ödeme yapılır.
a) 2012 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci ve üçüncü yıllarda ise her bir yıl için 150 TL/da olmak üzere üç yılda toplam 600 TL/da ödeme yapılır.
b) 2013 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci yıl için 150 TL/da olmak üzere iki yılda toplam 450 TL/da ödeme yapılır.
c) 2014 yılı için başvuranlara 300 TL/da ödeme yapılır.

54

Fındık Destekleme Başvuruları Nasıl Yapılır?
Alan bazlı gelir desteği başvuruları aşağıda belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.
a) (Değişik:RG-5/9/2013-28756)(1) 2012 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında ÇKS ve FKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 2/10/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.
b) 2013 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ÇKS ve FKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.
c) 2014 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÇKS ve FKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihinde başlar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.
(2) Telafi edici ödeme desteği başvuruları aşağıda belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.
a) 2012 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında ÇKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30/4/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.
b) 2013 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ÇKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.
c) 2014 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÇKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihinde başlar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.
Fındık Destekleme Başvuruları iiçin istenecek belgeler neler?
Alan bazlı gelir desteği ödemelerinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS ve FKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
a) Başvuru dilekçesi (ek-1),
b) Fındık üretici belgesi.
(2) Telafi edici ödeme desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla ruhsatsız fındık bahçelerinin sökümünü yapmadan önce aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
a) Başvuru dilekçesi (ek-5),
b) ÇKS belgesi.
Destekleme Ödemesinin Uygulanması
Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler
(1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme başvurularına esas alanların niteliklerinin belirlenmesinde; il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları, coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları, haritalar, eski yıllara ait fındık kütük defterlerindeki verilerin yanında altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarından yararlanılır.
(2) Alan bazlı gelir desteği için; il/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İl/İlçe müdürlüğü 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alarak her üretici adına bir alan bazlı gelir desteği dosyası açar.
b) İl/İlçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemi ile kontrol eder.
c) İl müdürlüğü; merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.
ç) İl/İlçe fındık komisyonu hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır.
d) İl fındık komisyonu, merkez ilçe ve bağlı köylerinde ilçe fındık komisyonunun yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.
e) İl/İlçe müdürlüğü, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben fındık kayıt sisteminden üretici detayında icmali (ek-2) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde on gün süreyle askıda bırakılmasını sağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.
f) İl/İlçe müdürlüğü, sistemden köy detayında icmalleri (ek-3) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2’leri (ek-3) ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal-2’leri (ek-3) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, sistemden ilçe detayında icmal-3’ü (ek-4) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.
g) İl fındık komisyonu icmal-3 (ek-4) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEM’e gönderir.
ğ) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3’teki (ek-4) toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.
(3) Telafi edici ödemeler için; il/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/İlçe müdürlüğü 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alarak her üretici adına bir telafi edici ödeme desteği dosyası açar. Müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi ile kontrol eder.

b) İl/İlçe müdürlüğü, başvuru sahibi tarafından söküm yapılarak alternatif ürün ekim/dikimi yapılacağı beyan edilen ÇKS’ye kayıtlı arazilerin ruhsatsız fındık bahçesi olup olmadığını tespit eder (ek-7) ve başvuru sahibine söküm yapıp yapamayacağı konusunda bilgi verir.

c) Başvuru sahibi söküm yaptıktan ve alternatif ürünün ekim/dikim işlemini tamamladıktan sonra il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yapılmasını talep eder. İl/İlçe müdürlüğü, arazide yapılacak tespit sonucunda alternatif ürün ekim/dikim tespit formunu (ek-8) düzenler. Fındık alanlarının sökülmemesi, alternatif ürün ekimi/dikimi yapılmaması ve ekim/dikim normlarına uyulmaması hallerinde destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Telafi edici ödeme desteğinin hesaplanmasında, söküm yapılan arazi parselleri üzerinde ekim/dikim normlarına uygun olarak alternatif ürün ekim/dikimi yapılan toplam arazi miktarı dikkate alınır.

d) İl müdürlüğü; merkez ilçe ve bağlı köy/mahallelerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

e) İl/İlçe fındık komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır.

f) İl/İlçe müdürlüğü, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben çiftçi kayıt sisteminden üretici detayında icmali (ek-9) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde on gün süreyle askıda bırakılmasını sağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

g) İl/İlçe müdürlüğü, sistemden köy detayında icmalleri (ek-10) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2’leri (ek-10) ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal-2’leri (ek-10) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, sistemden ilçe detayında icmali (ek-11) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

ğ) İl fındık komisyonu icmal-3 (ek-11) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEM’e gönderir.

h) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3’teki (ek-11) toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.

Finansman ve ödemeler
(1) Her yıla ait alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği ilgili yılı takip eden yıl içerisinde yapılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemeler Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler
(1) Aşağıda yer alan üreticilerden;
a) Alan bazlı gelir desteği için;
1) Müracaat yılında ÇKS ve FKS’ye kayıtlı olmayanlar,
2) Fındık bahçesinde ara ziraatı yapan üreticiler,

b) Telafi edici ödeme desteği için;

1) Müracaat yılında ÇKS’ de kayıtlı olmayanlar,

2) Fındık bahçelerinde söküm yapmayan, alternatif ürün ekimi/dikimini yapmayan, alternatif ürün ekimi/dikimini sökümden önce yapan ve ekim/dikim normlarına uymayan üreticiler,

3) Alternatif ürün olarak meyve üretimine yönelik olmayan orman bitki türlerinin dikimini yapanlar,

c) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelerden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler,

ç) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS’de destekleme dışı bırakılanlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları,desteklemeden faydalanamazlar.
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk
(1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 26/4/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan ödemeler, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere desteklemeden yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

3281 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Ocak 2020
P S Ç P C C P
« Ara    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Son Yorumlar

Son Yazılar

KÖŞE YAZARLARI
HAVA DURUMU


sonuclist

EN SON HABERLER

DOLAR
EURO
BIST
ALTIN
Su Sorunu
16 Vote
Internet Sorun
9 Vote
Yol Sorunu
5 Vote

Arşivler

©YASAL UYARI : Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir. StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle
bahis siteleri